webshop länk 250px

ScenBloggen

En mötesplats för dig som attraheras av rampljuset

Personuppgiftspolicy

Användarvillkor
1.      Godkännande av Användarvillkoren
1.      Scenbloggen tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av bloggar.
2.      För att kunna använda Dig av Scenbloggens Blogg-tjänsterna måste Du ansöka (se blogga hos oss) om medlemskap hos scenbloggen.
3.      Vid skapande av ett bloggkonto hos Scenbloggen accepterar Du dessa användarvillkor. Villkoren anses godkända när Du, i samband med att Du ansöker om medlemskap för att starta Din blogg hos scenbloggen, har godkänt att du vill bli medlem på Scenbloggen.
4.      För att ansöka om medlemskap måste du vara minst 15 år och Du som är under 18 är måste ha målsmans tillstånd.

2.      Medlemskap
1.      Medlemskapet berättigar till en underdomän för ett bloggkonto, (http://scenbloggen.com/******) serverutrymme samt tillgång till bloggverktyg hos wordpress. Medlemskapet hos Scenbloggen och tillhörande underdomän samt bloggkonto är personligt och får inte överlåtas. Det är otillåtet att bruka annan medlems användaruppgifter eller annan medlems bloggkonto. Du som medlem hos Scenbloggen ansvarar för att skydda lösenord till ditt bloggkonto på ett säkert sätt. Detta i syfte att undvika obehörig åtkomst av bloggkonto. För det fall obehörig åtkomst till bloggkonto eller obehörig användning av användaruppgifter upptäcks, skall anmälan härom omedelbart göras till Scenbloggen. Du som medlem ansvarar dessutom för att ange en korrekt och fungerande email-adress samt i övrigt riktiga användaruppgifter.
2.      Att blogga hos Scenbloggen är kostnadsfritt. Du som medlem är skyldig att utan ersättning upplåta det standardiserade Annonsutrymmet till Scenbloggen för annonsering enligt Scenbloggen egna önskemål. Annonsernas innehåll får dock inte strida mot Användarvillkoren. Medlemmen får inte utan Scenbloggens tillstånd publicera annonser på bloggen. Annonsernas innehåll får inte strida mot dessa Användarvillkor.
3.      Ditt bloggkontot får inte användas i annat syfte än att aktivt uppdatera och underhålla din blogg. Det är inte tillåtet att använda bloggtjänsten enbart som lagringsplats för till exempel bilder.
4.      Det är inte tillåtet att skapa konstgjord trafik till eller från bloggen. Det är inte heller tillåtet att vidarebefordra all trafik via så kallat redirects.
5.      Har du frågor? Kontakta Scenbloggen på info@scenbloggen.com

3.      Ansvar för Publicerat Material
1.      Du som medlem ansvarar själv för de inlägg som Du publicerar på din blogg. Du som medlemmen ansvarar dessutom för innehållet i de kommentarer som besökare lämnar i din blogg. Medlemmens egna inlägg samt besökares kommentarer ses som publicerat material och måste följa BBS-lagen (1998:12 – Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor samt Personuppgiftslagen (PUL)).
2.      Scenbloggen förhandsgranskar inte Publicerat Material och kan inte göras ansvarigt för innehållet i Publicerat Material.
3.      Publicerat Material får ej:
§  Kränka, hota eller förtala andra personer eller utgöra intrång i andra personers privatliv
§  Utgöra olaga våldsskildring, pornografi eller hets mot folkgrupp
§  Uppmana till eller utgöra brottslig handling
§  Innebära spridning av datavirus, skadliga koder eller s.k. spam
§  Utgöra otillbörlig marknadsföring eller annars stå i strid mot Marknadsförings- eller Lotterilagen
§  Innehålla förfrågningar om eller distribution av piratkopior, försäljning av stöldgods, erbjudanden eller gåvor för sexuella tjänster.
§  Strida mot upphovsrättsliga regler eller
§  Strida mot tystnadsplikt

4.      Publicerat Material skall även i övrigt vara förenligt med god sed och får inte vara av stötande, våldsam, hotfull, kränkande eller obscen natur.
5.      Scenbloggen har rätt att granska allt Publicerat Material i efterhand, och har rätt att utan tillåtelse ta bort Publicerat Material som strider mot Användarvillkoren. För de/det fall Scenbloggen hyser misstankar om att medlem genom publicerat material begår brottslig handling, kommer Scenbloggen omgående att göra en polisanmälan.
6.      Om Publicerat Material skulle leda till att skadeståndskyldighet gentemot tredje man på grund av sitt innehåll eller annars, är medlem skyldig att hålla Scenbloggen och samarbetspartners till Scenbloggen skadeslösa.

4.      Uppsägning av medlemskap
1.      Du sedlem kan när som helst säga upp sitt medlemskap hos Scenbloggen. Medlemskapet avslutas genom att medlemmen tar kontakt med scenbloggen och bloggkontot tas därefter direkt bort.

5.      Ansvarsbegränsning
1.      Scenbloggen ansvarar ej för obehörig åtkomst till medlems bloggkonto eller användaruppgifter eller för obehörig redigering av Publicerat Material.
2.      Scenbloggen strävar efter att Blogg-tjänsterna skall vara fria från virus, tekniska fel, och spam. Dock kan detta tyvärr inte garanteras. Scenbloggen kan vid fåtal tillfällen stängas ned för behövliga underhåll. Scenbloggen lämnar därför inga garantier gällande Blogg-tjänsternas tillgänglighet, funktion, användbarhet eller säkerhet.
3.      Scenbloggen ansvarar inte för sådana skador (vare sig indirekta eller direkta) som orsakas av Blogg-tjänsterna, med undantag för om Scenbloggen orsakar medlem skada genom uppsåtligt handlande eller genom grov oaktsamhet.

6.      Tillämplig lag och tvister
1.      Svensk lag är tillämplig på dessa Användarvillkor.
2.      Tvist i anledning av dessa Användarvillkor skall prövas av svensk allmän domstol.